Projekt do pozwolenia na budowę- od 2017 r.
Poniżej najważniejsze informacje dotyczące zawartości projektu budowlanego, aby wniosek o pozwolenie na budowę był kompletny


Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu, musisz mieć projekt budowlany.
Składają się na niego 2 części: projekt architektoniczno-budowlany i
projekt zagospodarowania terenu. Urzędy mają również pewne wymagania formalne co do projektu domu.

Projekt budowlany składa się z dwóch części:
- właściwego projektu domu, zwanego projektem architektoniczno-budowlanym,
- projektu zagospodarowania działki lub terenu (ten drugi jest potrzebny w przypadku, gdy wykraczamy zmianami poza własną nieruchomość, na przykład projektując zjazd z drogi publicznej albo przyłącze w pasie drogowym).

Obie części projektu budowlanego składają się z opisów i rysunków. Wszystkie muszą być opatrzone datą i podpisami autorów.

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany musi zawierać rzuty wszystkich poziomów domu, w tym fundamentów, piwnic oraz dachu, i osobno – jeśli dach jest spadzisty – także więźby dachowej. Niezbędne są przekroje poprowadzone w charakterystycznych miejscach (najczęściej przez schody) oraz wszystkie elewacje.
Rysunki podstawowe powinny być sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:100, a w przypadku projektu rozbudowy lub adaptacji w skali 1:50.

Projekt musi zawierać także rysunki konstrukcji i instalacji wewnętrznych.

W części opisowej projektu powinny znaleźć się informacje na temat posadowienia budynku (w tym określenie kategorii geotechnicznej), użytych materiałów, konstrukcji domu oraz istotnych rozwiązań instalacyjnych, warstw przegród z podaniem ich współczynników izolacyjności termicznej, a także charakterystyka energetyczna domu z
obliczonym rocznym zapotrzebowaniem na ogrzanie 1 m2 powierzchni.
Do projektu dołączona musi być też sporządzona przez architekta informacja na temat warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).

W projekcie architektoniczno-budowlanym znajdują się także wszystkie dane liczbowe, takie jak powierzchnia netto domu, z wyodrębnieniem części nadziemnej i podziemnej (jeśli dom jest podpiwniczony), kubatura ogrzewana i nieogrzewana.
W przypadku rozbudowy lub adaptacji dane liczbowe powinny być podane w zestawieniu pozwalającym porównać stan przed realizacją projektu i po.

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu to przede wszystkim rysunek pokazujący plan zagospodarowania działki i jej otoczenia w granicach objętych zmianami.
Wykonywany jest najczęściej w skali 1:500, chyba że dla danego terenu mapa zasadnicza jest prowadzona w mniejszej skali, na przykład 1:1000 (tak jest zazwyczaj).
Projekt ustala usytuowanie i rozmiary domu, jego odległości od granic działki, linii rozgraniczającej ulicy lub linii zabudowy, chodniki i dojazdy, miejsce parkowania pojazdów,
a także miejsce i sposób użytkowania wszystkich obiektów na działce.
Niezbędne jest podanie powierzchni działki wraz z wykazaniem powierzchni zabudowanej i planowanych utwardzeń oraz powierzchni, która pozostanie biologicznie czynna.
Plan zagospodarowania terenu wykonuje się najczęściej jako zbiorczy, to znaczy pokazujący także projektowane uzbrojenie: przyłącza wodne lub studnię, kanalizacji
(jeśli jej nie ma, to szambo lub małą oczyszczalnię), energii elektrycznej, gazu i w razie potrzeby także inne, na przykład telekomunikacyjne.
W projekcie trzeba także opisać wprowadzane ingerencje w środowisko, takie jak wycinki drzew, zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych, sposób skierowania wód opadowych.

Jak składać do urzędu projekt budowlany?

Dokumentacja przekazana do urzędu powinna być trwale oprawiona, z ponumerowanymi stronami i rysunkami. Na stronie tytułowej i w metryczkach rysunków trzeba podać dane inwestycji, w tym adres domu i numery ewidencyjne działek, na których ma być zbudowany, imię, nazwisko iadres inwestora, nazwę oraz adres pracowni projektowej lub dane projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z
określeniem zakresu ich opracowania, specjalności, a także numery uprawnień budowlanych oraz wpisów na listy właściwej izby inżynierów lub architektów.

Projekt budowlany sporządza się co najmniej w czterech egzemplarzach:
- pierwszy trafia do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego,
- drugi zostaje w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę,
- dwa egzemplarze są dla inwestora. Jeden z nich przekazujemy protokolarnie kierownikowi budowy, a drugi przechowujemy w domu.
Aspekty praktyczne
Warto wiedzieć...

Projekt gotowy (powtarzalny)

Zawartość projektu gotowego powinna pokrywać się z zakresem projektu architektoniczno-budowlanego.
Projekt gotowy wymaga adaptacji, czyli zanim stanie się on projektem budowlanym, musi zostać przystosowany do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz do lokalnych warunków wodno-gruntowych.
Trzeba go też uzupełnić o projekt zagospodarowania terenu lub działki.

Tę tak zwaną adaptację projektu może wykonać tylko uprawniony projektant.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).