Autorskie projekty gotowe ziemianek i piwnic na wino   
Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
Projekty domów, kierownik budowy, nadzór konserwatorski, kosztorys, wycena, Piwnica podziemna, ziemianka, projekt piwniczki ziemianki, projekt piwnicy na wino, piwniczka ogrodowa, projekty gotowe ziemianek i piwnic podziemnych, przegląd pięcioletni, przegląd budowlany, kontrola, protokół z kontroli technicznej obiektu, budynku, piwniczka ogrodowa z cegły

PROJEKTY BUDOWLANE I DROGOWE,
NADZÓR I KIEROWANIE BUDOWĄ, NADZÓR NAD ROBOTAMI PRZY ZABYTKACH,
KOSZTORYSY I WYCENY, OPINIE BUD., OCENY STANU TECHN., EKSPERTYZY BUD.,
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE PIWNIC PODZIEMNYCH

Mapy w procesie inwestycyjnym
mapa zasadnicza a mapa do celów projektowych
- podstawowe informacje
Poniżej najważniejsze informacje dotyczące wymagań w kwestii zawartości kopii mapy zasadniczej i mapy do celów projektowych, 
które nie zawsze są oczywiste 
Przed złożeniem wniosku o wydanie warunków zabudowy dla danej inwestycji, Inwestor musi zaopatrzyć się w mapę i jest to zazwyczaj kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, lub 1:1000 lub- w przypadku jej braku- w kopię mapy ewidencyjnej.

Do przygotowania projektu arch. lub projektu zagospodarowania terenu obowiązuje inna mapa, którą określa się jako aktualizację mapy zasadniczej (inaczej zwana mapą do celów projektowych).
Mapy powinny być przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a swym zasięgiem obejmować teren, którego wniosek dotyczy, jak również obszar oddziaływania przewidywanej inwestycji.

Poniżej krótkie omówienie podstawowych informacji i zawartości każdej z tych map, gdyż różnice są zasadnicze.
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Kopię mapy zasadniczej można zamówić i wykupić w miejscowym wydziale geodezji i zasobów geodezyjnych.
Mapa zasadnicza to mapa służąca do celów informacyjnych, na bieżąco aktualizowana, jednakże nie może być wykorzystywana do celów projektowych, bo może jeszcze nie zawierać najświeższych danych, zwłaszcza obiektów będących nadal w budowie.

Kopia mapy zasadniczej ta jest wystarczająca do dołączenia w początkowym etapie załatwiania formalności, czyli przy składaniu wniosku o wydanie warunków zabudowy i dla uzyskania warunków wykonania zjazdu na działkę czy przyłączenia do sieci wod.-kan, energetycznej, gazowej itp. oraz do uzgodnień konserwatora zabytków, ochrony archeologicznej.

Przy opiniach i wstępnych uzgodnieniach wystarczy więc kopia mapy zasadniczej, wraz ze szkicem sytuacyjnym.

Koszt mapy to około 50-100 zł, w zależności od regionu.
Czas oczekiwania wynosi od 2- 7 dni.

Zawartość kopii mapy zasadniczej
 • ewidencja gruntów – granice działek, numery działek,
 • zagospodarowanie terenu – ulice, drzewa, ogrodzenia, obiekty użyteczności publicznej,
 • uzbrojenie terenu – obiekty infrastruktury terenu takie jak gazociągi, sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, ogrodzenia,
 • ukształtowanie terenu – wysokości terenu.
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
(aktualizacja mapy zasadniczej)
Mapa do celów projektowych wykonywana jest przez geodetę i jest to zazwyczaj kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, lub 1:1000, ale dodatkowo sprawdzona i zaktualizowana dla potrzeb inwestycji.
Podstawą do tworzenia mapy dla celów projektowych jest mapa zasadnicza.
Treść mapy do celów projektowych oprócz elementów, które zawiera mapa zasadnicza, powinna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 30 m, a w razie konieczności ustalenia strefy ochronnej, także tej strefy.

Mapa dla celów projektowych jest niezbędna do sporządzenia projektu arch. oraz przy uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zawartość mapy do celów projektowych
 • zakres i granice opracowania, oraz szczegółowe dane i wymiary, rzędne wysokościowe, szczegółowe usytuowanie poszczególnych elementów zabudowy, oraz elementy zagospodarowania działki
 • aktualizacja stanu działki oraz określony obszar sąsiedni, także podlegający aktualizacji
 • klauzula, iż mapa służy do celów projektowych
 • pieczątki potwierdzające, iż jest to mapa z zasobów państwowych, wraz z adnotacją wydziału geodezji
 • pieczątka imienna geodety, który mapę sporządził (nie firmy), wraz z jego uprawnieniami i datą wykonania mapy
 • orientacja względem stron świata, czyli zaznaczony kierunek północy dla działki, oraz orientacja lokalizacji na danym obszarze.

Koszt mapy waha się od 500-2000zł, w zależności od regionu, wielkości aktualizowanego terenu i zakresu inwestycji.
Czas oczekiwania u geodety, to około od 3 tygodni do ponad miesiąca.
Aspekty praktyczne
Warto wiedzieć...

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 21 lutego 1995 r.w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.


Definicje pojęć

Mapa jest opracowaniem geodezyjno-kartograficznym do celów projektowych obejmującym przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego.

Mapa zasadnicza powinna zawierać elementy przestrzennego usytuowania i lokalizacji takie jak:
- punkty sytuacyjno-wysokościowe:
 • osnowy geodezyjnej,
 • granice działek,
 • numery ewidencyjne działek,
- istniejąca zabudowa:
 • budynki,
 • obiekty,urządzenia budowlane, wraz z infrastrukturą, sieciami i uzbrojeniem terenu i obiektami topograficznymi.
Warto wiedzieć...

Choć przepisy dokładnie nie definiują terminu ważności mapy do celów projektowych, najlepiej jest, aby posiadała wpis z datą z ostatnich 3-6 miesięcy.
W przeciwnym razie, jeśli złoży się dużo starszą mapę, urząd może zakwestionować aktualność stanu faktycznego na mapie, a Inwestora wezwać do przedłożenia nowszej mapy, lub oświadczenia potwierdzającego stan aktualny danej mapy.
Kreator stron internetowych - przetestuj