Autorskie projekty gotowe ziemianek i piwnic na wino   
Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
Projekty domów, kierownik budowy, nadzór konserwatorski, kosztorys, wycena, Piwnica podziemna, ziemianka, projekt piwniczki ziemianki, projekt piwnicy na wino, piwniczka ogrodowa, projekty gotowe ziemianek i piwnic podziemnych, przegląd pięcioletni, przegląd budowlany, kontrola, protokół z kontroli technicznej obiektu, budynku, piwniczka ogrodowa z cegły

PROJEKTY BUDOWLANE I DROGOWE,
NADZÓR I KIEROWANIE BUDOWĄ, NADZÓR NAD ROBOTAMI PRZY ZABYTKACH,
KOSZTORYSY I WYCENY, OPINIE BUD., OCENY STANU TECHN., EKSPERTYZY BUD.,
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE PIWNIC PODZIEMNYCH

Prace remontowe- formalności
Poniżej najważniejsze informacje dotyczące formalności, które należy dopełnić także przed rozpoczęciem prac remontowych.


Przed rozpoczęciem prac remontowych należy dopełnić formalności, a
więc zgłosić remont we właściwym urzędzie - starostwie powiatowym lub
urzędzie miasta.

Zgłoszenie składa się na specjalnym formularzu, który zazwyczaj dostępny jest do pobrania na stronie interesującego nas urzędu wraz z innymi dokumentami.
Należy do niego dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością i
opis prac, które planujemy przeprowadzić.
Zgłoszenie ważne jest przez określony czas.

Prace remontowe można rozpocząć po upływie 30 dni od zgłoszenia.

Zgłoszenie składamy w wydziale architektoniczno-budowlanym w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.
Na formularzu określamy rodzaj, zakres i sposób wykonania przewidzianych do realizacji
robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
Dołączamy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i w razie potrzeby szkice lub rysunki dotyczące remontu.

Remont możemy rozpocząć po upływie 30 dni od zgłoszenia, pod warunkiem że w tym czasie starosta (lub prezydent miasta) nie wniósł sprzeciwu (to tak zwana zasada milczącej zgody).
Nierozpoczęcie robót w ciągu dwóch lat od terminu określonego w zgłoszeniu oznacza wygaśnięcie jego ważności.
Ze sprzeciwem do zgłoszenia spotkamy się wówczas, gdy zgłosimy roboty budowlane, na które wymagane jest pozwolenie, albo które naruszają ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź inne przepisy.

Jeśli nie zgadzamy się z otrzymanym sprzeciwem, mamy prawo odwołać się do wojewody w terminie 14 dni od doręczenia tej decyzji.

UWAGA!
Starosta może nałożyć na inwestora, który zgłosił zamiar wykonania remontu, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę. Jest to możliwe na przykład wtedy, gdy remont mógłby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Aspekty praktyczne
Warto wiedzieć...

Definicje pojęć

Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym.

Przebudowa – przeprowadzenie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, bez zmiany jego charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Rozbudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego wraz ze zmianą jego charakterystycznych parametrów.
Kreator stron internetowych - przetestuj