Autorskie projekty gotowe ziemianek i piwnic na wino   
Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
Projekty domów, kierownik budowy, nadzór konserwatorski, kosztorys, wycena, Piwnica podziemna, ziemianka, projekt piwniczki ziemianki, projekt piwnicy na wino, piwniczka ogrodowa, projekty gotowe ziemianek i piwnic podziemnych, przegląd pięcioletni, przegląd budowlany, kontrola, protokół z kontroli technicznej obiektu, budynku, piwniczka ogrodowa z cegły

PROJEKTY BUDOWLANE I DROGOWE,
NADZÓR I KIEROWANIE BUDOWĄ, NADZÓR NAD ROBOTAMI PRZY ZABYTKACH,
KOSZTORYSY I WYCENY, OPINIE BUD., OCENY STANU TECHN., EKSPERTYZY BUD.,
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE PIWNIC PODZIEMNYCH

Projekt do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
- od 19 września 2020 r.
Poniżej najważniejsze informacje dotyczące zawartości projektu budowlanego, aby wniosek o pozwolenie na budowę był kompletny


Aby uzyskać dokonać zgłoszenia budowy z projektem (lub uzyskać pozwolenie na budowę domu), musisz mieć projekt budowlany w 3 egzemplarzach.
Zgodnie z obowiązującymi od 19.09.2020r. przepisami składają się na niego 4 części.

Projekt budowlany składa się z czterech części:
- projektu zagospodarowania działki lub terenu 
- właściwego projektu domu, zwanego projektem architektoniczno-budowlanym, 
- projektu technicznego
- opinii, uzgodnień i innych dokumentów

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany musi zawierać rzuty wszystkich poziomów domu, w tym fundamentów, piwnic oraz dachu, i osobno – jeśli dach jest spadzisty – także więźby dachowej. Niezbędne są przekroje poprowadzone w charakterystycznych miejscach (najczęściej przez schody) oraz wszystkie elewacje.
Rysunki podstawowe powinny być sporządzone w skali nie mniejszej niż 1:100, a w przypadku projektu rozbudowy lub adaptacji w skali 1:50.

W części opisowej projektu powinny znaleźć się informacje na temat posadowienia budynku (w tym określenie kategorii geotechnicznej), użytych materiałów, konstrukcji domu oraz istotnych rozwiązań instalacyjnych, warstw przegród z podaniem ich współczynników izolacyjności termicznej, a także charakterystyka energetyczna domu z
obliczonym rocznym zapotrzebowaniem na ogrzanie 1 m2 powierzchni.
Do projektu dołączona musi być też sporządzona przez architekta informacja na temat warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).

W projekcie architektoniczno-budowlanym znajdują się także wszystkie dane liczbowe, takie jak powierzchnia netto domu, z wyodrębnieniem części nadziemnej i podziemnej (jeśli dom jest podpiwniczony), kubatura ogrzewana i nieogrzewana.
W przypadku rozbudowy lub adaptacji dane liczbowe powinny być podane w zestawieniu pozwalającym porównać stan przed realizacją projektu i po.

Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu to przede wszystkim rysunek pokazujący plan zagospodarowania działki i jej otoczenia w granicach objętych zmianami.
Wykonywany jest najczęściej w skali 1:500, chyba że dla danego terenu mapa zasadnicza jest prowadzona w mniejszej skali, na przykład 1:1000 (tak jest zazwyczaj).
Projekt ustala usytuowanie i rozmiary domu, jego odległości od granic działki, linii rozgraniczającej ulicy lub linii zabudowy, chodniki i dojazdy, miejsce parkowania pojazdów, a także miejsce i sposób użytkowania wszystkich obiektów na działce.
Niezbędne jest podanie powierzchni działki wraz z wykazaniem powierzchni zabudowanej i planowanych utwardzeń oraz powierzchni, która pozostanie biologicznie czynna.
Plan zagospodarowania terenu wykonuje się najczęściej jako zbiorczy, to znaczy pokazujący także projektowane uzbrojenie: przyłącza wodne lub studnię, kanalizacji
(jeśli jej nie ma, to szambo lub małą oczyszczalnię), energii elektrycznej, gazu i w razie potrzeby także inne, na przykład telekomunikacyjne.
W projekcie trzeba także opisać wprowadzane ingerencje w środowisko, takie jak wycinki drzew, zabezpieczenia przed naruszeniem wód gruntowych, sposób skierowania wód opadowych.

Projekt techniczny to trzeci element dokumentacji który nie jest obowiązkowy do złożenia przed uzyskaniem pozwolenia na budowę ani do zgłoszenia, natomiast wymagany jest przed rozpoczęciem robót bud. (kierownik budowy potweirdza wpisem w dzienniku jego otrzymanie) oraz obowiązkowy jest do przekazania przez inwestora do nadzoru bud. z zawiadomieniem o zakończeniu inwestycji.

Projekt techniczny musi zawierać projektowane rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, charakterystykę energetyczną,
rozwiązania techniczne oraz materiałowe, inne opracowania – w tym instalacyjne.

Jak składać do urzędu projekt budowlany?

Dokumentacja przekazana do urzędu powinna być trwale oprawiona, z ponumerowanymi stronami i rysunkami. Na stronie tytułowej i w metryczkach rysunków trzeba podać dane inwestycji, w tym adres domu i numery ewidencyjne działek, na których ma być zbudowany, imię, nazwisko iadres inwestora, nazwę oraz adres pracowni projektowej lub dane projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz z
określeniem zakresu ich opracowania, specjalności, a także numery uprawnień budowlanych oraz wpisów na listy właściwej izby inżynierów lub architektów.

Projekt budowlany sporządza się ustawowo w trzech egzemplarzach:
- pierwszy trafia do archiwum właściwego organu nadzoru budowlanego,
- drugi zostaje w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę,
- trzeci egzemplarz jest dla inwestora, a następnie zostaje przekazany (najlepiej protokolarnie) kierownikowi budowy.
Aspekty praktyczne
Warto wiedzieć...

Projekt gotowy (powtarzalny)

Zawartość projektu gotowego powinna pokrywać się z zakresem projektu architektoniczno-budowlanego. 

Projekt gotowy wymaga adaptacji, czyli zanim stanie się on projektem budowlanym, musi zostać przystosowany do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu oraz do lokalnych warunków wodno-gruntowych.
Trzeba go też uzupełnić o projekt zagospodarowania terenu lub działki.

Tę tak zwaną adaptację projektu może wykonać tylko uprawniony projektant.


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DzU nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).
Kreator stron internetowych - przetestuj