Autorskie projekty gotowe ziemianek i piwnic na wino   
Projektujemy marzenia...
bo własny dom buduje się w życiu tylko raz...
Projekty domów, kierownik budowy, nadzór konserwatorski, kosztorys, wycena, Piwnica podziemna, ziemianka, projekt piwniczki ziemianki, projekt piwnicy na wino, piwniczka ogrodowa, projekty gotowe ziemianek i piwnic podziemnych, przegląd pięcioletni, przegląd budowlany, kontrola, protokół z kontroli technicznej obiektu, budynku, piwniczka ogrodowa z cegły

PROJEKTY BUDOWLANE I DROGOWE,
NADZÓR I KIEROWANIE BUDOWĄ, NADZÓR NAD ROBOTAMI PRZY ZABYTKACH,
KOSZTORYSY I WYCENY, OPINIE BUD., OCENY STANU TECHN., EKSPERTYZY BUD.,
AUTORSKIE PROJEKTY GOTOWE PIWNIC PODZIEMNYCH

Od czego zacząć? czyli dokumenty do projektu
Poniżej wykaz najważniejszych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego przebiegu i rzetelnego wykonania prac projektowych


Dokumenty niezbędne do opracowania projektu budowlanego dla obiektu nowo budowanego:

Uwaga: Wszystkie poniższe dokumenty są załącznikami w opracowaniu projektowym do pozwolenia na budowę, natomiast prace projektowe można rozpocząć już w trakcie oczekiwania na nie, a po ich uzyskaniu zweryfikować z wykonywanym już projektem, dzięki czemu oszczędzamy czas procesu projektowego.

1. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub w przypadku braku MPZP - decyzja o warunkach zabudowy- do uzyskania w miejscowym Wydziale Architektury.

Czas oczekiwania: 2 tyg. (plan), 4-16 tyg. (decyzja)

2. Informacja o warunkach geologiczno-górniczych (wymagane jeżeli wynika to z zapisów w planie zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy)- do uzyskania w odpowiednich jednostce organizacyjnej, np. Okręgowy Urząd Górniczy.

Czas oczekiwania: 2-3 tyg.

3. Badania geologiczne i gruntowo - wodne (wymagane jeżeli wynika to z zapisów w planie zagospodarowania lub decyzji o warunkach zabudowy)- zlecenie firmie geologicznej u uprawnionego geologa.

Czas oczekiwania: 1-3 tyg.

4. Zapewnienie i warunki przyłączenia mediów (odpowiednio do potrzeb przyłącza: wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu)- do uzyskania u dostawców mediów np. Zakład Wodociągowy, Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy, itp.

Czas oczekiwania: 2 tyg.

5. Warunki dotyczące lokalizacji zjazdu z drogi publicznej- u zarządcy drogi, np. Urząd Gminy, Wydział Dróg i Mostów, Powiatowy Zarząd Dróg itp.

Czas oczekiwania: 2 tyg.

6. Aktualizacja kopii mapy zasadniczej do celów projektowych- do zlecenia w firmie geodezyjnej u uprawnionego geodety. 

Czas oczekiwania: 4-8 tyg.
Aspekty praktyczne
Opłata legalizacyjna dotyczy nie tylko budowy bez wymaganego pozwolenia na budowę, ale także obiektów, na których budowę wystarczy zgłoszenie, którego nie dokonano.
Termin uiszczenia opłaty legalizacyjnej to 7 dni w trybie egzekucyjnym.
Warto wiedzieć...

Zakres oferowanej przez nas dokumentacji budowlanej przy legalizacji samowoli budowlanych:
1. Inwentaryzacja legalizowanego obiektu
2. Opinia techniczna dotycząca stanu technicznego obiektu
3. Projekt zamienny wraz z charakterystryką energetyczną (z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów)- jeśli jest wymagany przez PINB
4. Uzgodnienia lokalizacji lub zastosowanych rozwiązań z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej, rzeczoznawcą Sanepid lub ppoż.- jeśli jest wymagany przez PINB
5. Ekspertyza budowlana


Koszty przygotowania przez nas dokumentacji
zależą od wielkości obiektu legalizowanego, problemu w obiekcie, który jest głównym przedmiotem legalizacji oraz uzyskania ewentualnych uzgodnień z właściwymi organami.

Szacunkowy koszt to
- ok. 3.000 zł (obiekt gospodarczy z koniecznością uzyskania uzgodnień)
- ok. 5.500 zł (bud. mieszkalny bez konieczności uzyskania uzgodnień, ale z wykonaniem projektu zamiennego).

Dla porównania:
Koszty opłaty legalizacyjnej wynoszą od 25.000 do 50.000 zł w zależności od rodzaju obiektu.
Kreator stron internetowych - przetestuj